ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקיא

ב"ה, כ' כסלו, תשכ"א

ברוקלין.

תלמידות בית ספר חב"ד אשר בזרנוגה

ה' עליהם יחיו

ברכה ושלום!

מאשר הנני קבלת מכתבן מי"ז כסלו, ויהי רצון שתבשרנה טוב בתוכנו.

והרי מתקרבים אנו לימי חנוכה, אשר כנוסח תפלת על הנסים, מסר הקב"ה טמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים, וזדים ביד עוסקי תורתך.

הנה כן הוא גם ביחס לכל אחד ואחת מבני ישראל בכל הזמנים ובכל המקומות, אשר באם כהוראת תורתנו תורת חיים עומדים במסירות נפש, מוסר הקב"ה את היצה"ר שבלב האדם שהוא טמא רשע זד ביד היצר הטוב הטהור צדיק ומשתוקק לתורה ומצות, ויכול כל אחד להדליק נר מצוה ותורה אור, בעצמו בנפש בביתו ובסביבתו.

ויהי רצון שיקוים כל האמור בכל אחת מהן.

בברכה לחנוכה שמח ולבשו"ט.