ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקיד

ב"ה, כ"ג כסלו, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה צבי שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום החמישי, יום הבשורה יום הגאולה, גאולת אדמו"ר הזקן וגאולתנו ופדות נפשנו הוא החג י"ט כסלו.

שואל לפירוש הענין דהלומד מרבו אפילו אות אחת, מהו ענין לימוד זה.

והנה בכמה מקומות בש"ס מצינו שאלות ומענות כהנ"ל, ולדוגמא, שבת ע"ז סוף ע"א וריש ע"ב, כן י"ל שהוא ע"ד השאלה, בשבת ק"ד ע"א, כן בקדושין ל' סוף ע"א, בעי רב יוסף וא"ו וכו', ב"מ פ"ז ע"א בסופו - קטנית או וקטנית וכמה כהנה.

לפלא שאינו מזכיר מפעולותיו בחדש תשרי חדש הכללי לכל השנה וכן בחדש כסלו, בעניני החזקת היהדות בכלל והפצת המעינות ביחוד.

כבקשתו יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, מתאים לתוכן מכתבו.

בברכה לבשו"ט ולחנוכה שמח.

ז'תקיד

מו"ה צבי: פריידין, תל אביב. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"ח ו'תתלג.