ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקטו

ב"ה, כ"ה כסלו, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ צנמ"ס

וכו'

הרש"י שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו, בו כותב סדר השתל' הענינים בהנוגע להרבנות ראשית, ומכתבי בזה.

וכיון שהיו במכ"ע ידיעות סותרות בדברי, וכפי המכתבים שמקבל הנני כאן, אצל כו"כ אין ברורה עמדתי ע"ע -

לדעתי מהנכון לפרסם עכ"פ קטע ממכתבי - למען הסיר הספיקות.

[דא"ג ובהמשך להנ"ל: ביקרוני ימים אלו מראשי המד"ל ושוחחנו, כמובן, גם בשייכות להנ"ל לברר העמדה וכו'. ולצערי, כנראה שכמה מהם עדיין מבכרים רווחים מפלגתיים מסופקים ע"ח כבוד הרבנות ראשית. ונצלתי ההזדמנות לחזור על עמדתי במכתבי, ובהוספה ובהקדמה,

שהריוח המפלגתי שמשערים - ספק גדול אם ישיגוהו, כי כנראה אין מעריכים המצב הפוליטי ויחס הכחות, כמו שנראים הם מבחוץ, והתפתחות הענינים לאחרונה, הביאה עוד חשש ההולך וגדל, שבאם יודחה זמן הבחירות, תתחזק הלוך והוסיף דעת והשפעת אלו הרוצים להפריד בין הדת והמדינה,

אשר לדעתי זהו נגד עיקרי האמונה, כי אי אפשר לאיזה ענין שיהי' לבני ישראל, שיהי' מופרד מאמונתנו ודתנו, עאכו"כ לעשות זה באופן רשמי.

ופשיטא שבהנוגע להמד"ל, אז תאבד המפלגה בכלל זכות קיומה. ולתמהוני עלי להוסיף, אף שכמובן זה לא אמרתי להם, שכנראה שגם חשש זה אין רואים אותו!]

דא"ג - כמדומה שגם במכתבי כתבתי, שאף שאין דעתי נוחה משקו"ט במכ"ע, הדגשתי בפירוש, שאין זה שולל גילוי דעת ברורה, מבלי להכנס בשקו"ט.

עוד נקודה הובלטה בשיחתנו האמורה, שאף שרבנות ראשית אין מרותה מתקבלת אצל כו"כ חוגים, בד"א להמרות ופסקי דינים, אבל השמצה ובזיון שלה - ה"ה מנוצלים להפחית העמדה של כל עניני דת ובאיזה חוג שיהי', וק"ל.

בכבוד ובברכה לחנוכה שמח ולבשו"ט.

מ. שניאורסאהן

קבלתי ז"ע מכ' ע"ד השתתפות שני המועמדים שי' גם יחד בהתועדות יט"כ בכחב"ד.

בטח יודיעוני מההשתל' בכהנ"ל מאז מכ' כת"ר. ות"ח מראש.

ז'תקטו

הרש"י: זוין. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תעו, ובהנסמן בהערות שם.

ומכתבי בזה: דלעיל ז'תעד.

להפריד... והמדינה: ראה גם לעיל חי"ח אגרת ו'תתפא. לקמן ז'תקמב.