ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקיט

ב"ה, כ"ו כסלו, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ' כסלו, בו כותב אודות מה שראה בישיבה פלונית הנהגה שלפי דעתו אינה רצוי' ואינה מתאימה.

ומובן שבהנ"ל צריך לפנות להנהלת הישיבה ולברר אצלם, ואם בהנוגע לאיש פרטי פסק דין תורתנו הק' ללמד זכות, עאכו"כ בהנוגע לישיבה בה לומדים תורת ה'.

ב) לשאלתו אודות מהי שיטת החסידות ודרכי'. כבר נתבארו הענינים בכ"מ, ועוד ועיקר אשר בדורותינו אלה הרי לימוד תורה זו מוכרח ולא עוד אלא שהעדר הלימוד ח"ו מעכב את הגאולה, וכדברי רבנו הזקן בזה ודברי הגר"א בזה גם יחד, ומיוסד על מאמר משה רבינו רעיא מהימנא, ודברים אלו כתובים בספר הזהר ובתקוני זהר, וק"ל.

ג) בהנוגע לזהירות בעניני הנהגתו - יפנה לרב מורה הוראה ויורהו האסור והמותר, ובסוג המותר את המאוס אף שמותר הוא [שבאמת גם זה אסור מן התורה, וכמובא בפירוש הרמב"ן על התורה ר"פ קדושים, שיש נבל ברשות התורה, ובפרט לדעת מוני המצות, דקדש עצמך במותר לך, הוא מדאורייתא].

בכללות, כלך מחיפוש קושיות ותיובתות ושאלות, וכל ישר הולך בדרך הישרה היא דרך התורה ולא ע"מ לקנתר ח"ו, מצליח בלימוד התורה וקיום המצות ובעניניו בכלל, ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור.

בברכה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ז'תקיט

ודברי הגר"א: ראה גם לעיל חט"ז אגרת ה'תשפו, ובהנסמן בהערות שם.