ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקכ

ב"ה, כ"ז כסלו, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

... בהנוגע להסברא לנסוע לאה"ק ת"ו ע"ה להשתקע שלו או עכ"פ של זוגתו תחי'. - [וכמדומה שנדבר ע"ד הבא להלן ג"כ בעת פגישתנו, והוא ש]המצב עתה בארצוה"ב וביחוד בתוככי הנוער והצעירים, שנרגשת התעוררות לעניני יהדות התורה והמצוה, אלא שחסרים המדריכים ואלו שיעוררום ויעודדום בזה ויראום הדרך, שמזה מובן וגם פשוט, שכל מי שהשגחה עליונה חוננה אותו בכשרונות לפעול בכיוון האמור, מחובתו הכי קדושה ומזכותו לעבוד בזה במרץ הדרוש, והרי ראה בפועל הצלחתו בשטח האמור שבטח גם להבא יצליח בפעולתו בזה, ובפרט כשיעשה בזה בהוספת תוקף בערך לעשיותיו בעבר, ומבלי לחשוש כלל וכלל שזהו בגדר תפסת מרובה [שלצערי החשש האמור הבלתי מוצדק מונע ומעכב מלפעול ולעשות].

מהכתוב מובנת השקפתי, שלא רק שמושללת סברא להעתקתם לאה"ק ת"ו בהנוגע לכת"ר שי', אלא שגם בהנוגע לזוגתו תחי' אין כדאי ואין ראוי כלל וכלל, ולא רק מפני שבודאי יפריע זה לעבודת כת"ר בשטח האמור, אלא שגם תמנע עי"ז השפעת זוגתו תחי' במקום שידה מגעת, והרי הוראת תורתנו תורת חיים עניי עירך קודם, ז.א. הפצת היהדות המסורתית בעירך [אף שכמובן גם באה"ק ת"ו יש אפשרית לפעול]. ועוד להוסיף ועיקר, שהשקפתי בהאמור, ז.א. שימשיכו גם שניהם פעולותיהם כאן דוקא מיוסדה ומבוססת על השקפת והוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע במקרים דומים, ואפילו כאלו שהיתה הפעולה פחות חשובה מפעולת כת"ר.

ובהזדמנות זו, והרי הכל בהשגחה פרטית, עלי לעוררו ובטח יסלח לי על זה, ובא בהמשך להנ"ל שתקותי חזקה שיוסיף בדרישות לחזק הנהגה ביראת שמים בישראל הצעיר ולהוספה בזה, וכמו שנוכחתי בפגישתי עם המנהלים של סניפים שונים וגם המרכז, ששעת הכושר עתה לעוררם בהאמור ולא רק שיתקבלו הדבורים אלא שעוד יודו וישבחו על שמעוררים אותם בהאמור.

בכבוד ובברכה לבשו"ט ולחנוכה שמח.