ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקכג

ב"ה, כ"ט כסלו, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מערב ימי חנוכה ואתחיל להכתוב בתחלת מכתבו, בתודה על רושמיו מההתועדות דיום הבשורה יום סגולה י"ט כסלו, בכפר חב"ד, מיסודו ובהנהלתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שגרם בכתבו אודות זה, קורת רוח ונחת רוח, ותקותי ותפלתי אשר רושם ההתועדות יהי' מתאים למטרת ההתועדות, ז.א. שפועלת בהנוגע לעניני יהדות תורה ומצותי' ועד לחיי היום יומים במשך ימי השנה.

לכתבו אודות חילוקי דיעות בין הרופאים בהנוגע לזוגתו תחי' וטפול המתאים.

ידוע אשר במקום ספק בהנוגע לנתוח איזה שיהי', שב ואל תעשה עדיף, והרופא כל בשר ומפליא לעשות ירפאה ויחזקה באופן המתאים וימלא משאלות לבבם לטובה.

לכתבו אודות דירה חדשה - בכלל מובן שמתאים הענין ונכון, והרי מנהג ופתגמי ישראל תורה היא, "משנה מקום משנה מזל לטובה ולברכה", ובפרט שמיוסד במאמרי רז"ל מפורשים מעין זה, אלא שבד"א באם תסכים זוגתו תחי' להעתיק לדירתם זו מרצונה הטוב, מבלי כל לחץ, שאז טוב הענין, אבל לא ללחוץ עלי' כי אם לבאר הנ"ל פעם ושתים וכו'.

בעת רצון יזכירו אותו וכל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ויהי רצון שיבשר טוב בהנ"ל, וכן כמובן וגם פשוט מפעולות להחזקת היהדות והפצתה וגם בענין הפנימי הפצת המעינות ועד שיגיעו גם חוצה.

בברכה לבשו"ט ולחנוכה שמח.

ז'תקכג

באם תסכים זוגתו: ראה גם לעיל חי"ח אגרת ז'טו, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ז'תקצ.