ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקכד

ב"ה, כ"ט כסלו, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום השני, בו כותב ראשי פרקים מאשר עבר עליו, ומעמדו ומצבו עתה.

ונעם לי ביחוד לקרות במכתבו, אשר אינו מסתפק כלל בהישיגים דעד עתה ביהדות תורה ומצותי', כי אם מקוה להעלות ולהוסיף בקדש, שהרי הרצון טוב בכגון זה בודאי משתדל להביאו בענינים של פועל, והבאה זו הרי הורונו חז"ל כשבאה באופן הנקרא יגיעה, אז ההבטחה (יגעת) ומצאת.

ויהי רצון שיעשה כהאמור ויצליח עוד יותר מאשר משער, ובודאי למותר להדגיש, שמהמצות העיקריות היא ואהבת לרעך כמוך, שהוא כלל גדול בתורה, כוונתי שישתדל להשפיע על חבריו וסביבתו בכלל, שגם הם יעמדו ויפעלו בכיוון האמור להעלות בקדש, ועליו ועליהם ועל כל הנ"ל ידוע מאמר החכם, אין לך דבר העומד בפני הרצון.

לכתבו שהוא לומד רק מעט בחסידות, לפלא הדבר, שהרי רואים במוחש אשר חום וחיות חסידותי מוסיפים בהתמדה ושקידה גם בלימוד הנגלה ובהידור בקיום המצות, וכנ"ל אין לך דבר העומד בפני הרצון, ובפרט שבודאי מזמן לזמן נפגש עם אלו שלומדים ולמדו חלק תורה זו, ויכול להתדבר עמהם בדבר הקשה או בדבר החדש בזה.

לכתבו אודות בחורה, שנראית לו כצנועה, ועלתה במחשבתו אודות להתחתן אתה, ושואל איך להתנהג, ואיך לבקש ממנה בהנוגע לדרכים הטובים של בנות ישראל.

ובהנוגע להנהגה, שכנראה כוונתו בענין השידוך - יעשה בזה כמנהג בני ישראל ובני ישיבה באה"ק ת"ו החרדים לדבר ה' ומקיימי מצות כדבעי, שכמדומה בכגון דא עושים זה ע"י ממוצע ולא באופן ישר, ואף בשכל בריא נכון הענין, כיון שבאופן כזה האפשרית להמדובר והמדוברת, לבטא משאלותם מבלי לנגוע בכבודו של מישהוא וכו' וק"ל.

בהנוגע לדרכים טובים וכו' - הרי גם בזה יש לעשות ע"י הממוצע ובודאי שמתאים לממוצע, זה המדבר בדרכי נועם ונעימות, אלא שבזה יש גם מקום לבאר יותר בפגישתם, אף שכמובן לא תיכף בהתחלת הפגישה שלהם.

להחשש, שאולי ע"י הדרישה שלו, יחשבוהו לקיצוני - הנה דוקא בזמן האחרון נתעורר רוח טהרה ויראה באה"ק ת"ו בתוככי הנוער לחזור למנהג אבותיו תורה היא.

כשיכתוב גם שם אמו (שכן נוהגים להזכיר בתפלה) יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור.

בברכה לחנוכה שמח.