ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקכו

ב"ה, ימי חנוכה, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ כו' הר' דובער

שי'

שלום וברכה!

נעם לי להוודע ע"ד נדבת לבם הטהור, שלו ושל חבריו שי', חבור לטהרה, לעורר לבב בנ"י,

אשר כאו"א בהתחלת יומו כשיעור משנתו אומר ומברך אלקי (שהוא טהור ומעונו טהור ומשרתיו טהורים) נשמה שנתת בי טהורה היא,

על גודל ענין הטבילה וטהרת הגוף, כלי של קדש וקנינו של הקב"ה, מיוסד בראשונים ואחרונים אשר מפיהם אנו חיים.

ולא רק הטבילה מטומאה כפשוטה לטהרה, כי אם גם טבילה מטהרה לטהרה, אשר כמה דרגות יש בזה ועליות, ובדוגמת חמש המעלות שמנו חכמים שהטובל לחולין טמא למעשר וכו'.

וכדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שאין דומה זמן טבילת טהרה, ימי החול בכלל, ימי הקריאה בשני וחמישי, ימי תענית, ערבי שבתות ומועדים וערב ר"ה ויהכ"פ, שבתות ומועדים.

וכמובן שכמה עליות יש בזה גם מהרמב"ם, שכל דבריו הם בתכלית הדיוק, בסיום וחותם ספר עשירי הוא ספר טהרה, שמבאר אשר הטבילה וביאה במים רומזת להבאת נפשו במי הדעת.

וכדבר משנה ס"פ יום הכפורים: מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקב"ה מטהר את ישראל.

ועייג"כ מאמרי רבנו הזקן (בעל התניא והשו"ע) ענין המקוה, כוונת המקוה. עיי"ש היטב.

ויהי רצון אשר יצליחו כל המשתדלים להרבות הטהרה בישראל, והרי הובטחו הבא לטהר מסייעין אותו. וטהרה מביאה לידי קדושה חסידות וכו'

- עדי לקיום היעוד וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם גו' אטהר אתכם, ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים.

בברכת הצלחה בהנ"ל.

ז'תקכו

הר' דובער: טייטלבוים.

שהוא טהור: ויק"ר פי"ח.

כלי של קודש וקנינו של הקב"ה: שו"ע רבנו הזקן מהד"ב סו"ס ד'. רמב"ם הל' רוצח פ"א ה"ד (ראה ג"כ רדב"ז לרמב"ם הל' סנה' ספי"ח. שו"ע לרבנו הזקן הל' נזקי גוף ס"ד: אין לאדם רשות על גופו כו').

שאין דומה: שיחת חה"פ תש"ג אות סא.

שכל דבריו: כללי הרמב"ם (ראה יד מלאכי ובכ"מ).

מאמרי רבנו הזקן: נדפסו בסידורו.

ומלאה הארץ: ראה רמב"ם סוף הל' מלכים. ולדייק אשר בהל' תשובה לא הובא סוף הכתוב כמים לים מכסים, משא"כ בהל' מלכים סוף ספרו. וראה רדב"ז שם.