ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקכז

[כסלו תשכ"א?]

בכתהאריז"ל (שעה"פ שמות) דאין משיבין על הדרש - בכ"ז לכתבו דוישלח יעקב מלאכים שהם אלו שנבראו ע"י המצות שלו - צ"ע אם אפ"ל ששלח מצותיו לעשיו וכו'.

ובפרט שמצות לאו ליהנות ניתנו.

ז'תקכז

האגרת היא לרבי שלום סופרין האדמו"ר מקומרנא, ונכתבה על גליון מכתבו מיום י"ב כסלו תשכ"א. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ז ו'קפ. ו'רח. לקמן ז'תרכז.