ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקכח

[כסלו תשכ"א?]

בתקופתנו, כו"כ מאלו שבחרו בחיים, בדרך תורתנו תו"ח, יש להם בלבולים ומניעות מבני משפחתם שרוצים שיחזרו מבחירתם זו.

והדרך היותר מתאימה וקרובה יותר לשלום: 1) לא להכנס כלל לשקו"ט וטענות ולהמנע ממחלוקת בזה. לכתוב רק ע"ד עניני משפחה וכיו"ב - [לאחרי שמודיעים פ"א שבחרו בהחלט בדרך התורה. והרי כבר הודיע זה]. 2) לא להתבלבל מהזלזולים וכיו"ב שבמכ' (שכנ"ל כו"כ מסוגו מקבלים מכ' כאלו). ובפרט שיודע שזהו בא בתקוה - אולי עי"ז יכריחוהו לסור מדרך התומ"צ. 3) ללמוד בהתמדה ושקידה. והרי הצלחתו בזה - תהי' המענה היותר טובה להטענות שכותבים לו. וסו"ס יתקבל זה גם אצל הטוענים.

בנוגע לפסח - יתבונן כשיתקרב הזמן הזה.

בנוגע לזקן ופאות - יקבע הסגנון אם ואיך להודיע - לאחרי שיקבל המענות על כל מכ' שלו ויענה עליהם וכו'.

ז'תקכח

נכתבה על גליון מכתב מכ"ה כסלו תשכ"א.