ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקכט

ב"ה, ב' טבת, תשכ"א

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה שלום יהודא ליב

שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק נתקבל מכתבו מכ"ו כסלו, בו מבשר אף כי בקיצור הכי נמרץ, ממסירות הפ"ש וכו' ואף שמובנת התמי' שבמקום שאמרו לפרט ומכמה טעמים - מקצר כ"כ, הנה בכ"א יהי רצון שיפעלו הדברים פעולה המקווה, וכמו שנדבר כאן ומתאים לפסק המשנה - המעשה הוא העיקר, הוספה בהשעות דלימוד תורה נגלה וחסידות (שהרי דבור חשיב מעשה זוטא עכ"פ), והידור בקיום המצות מעשיות.

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, מתאים לתוכן כתבו.

לשאלתו מתי לעשות התספורת של בנם לוי יצחק שליט"א אף שברור לדעתי שאין להקדים קודם מלאת שלש שנים, בהנוגע לאחר בג' ימים כנדון דידי' שיום הולדת י"ג ניסן, שבאם יאריכו ג' ימים ממילא יודחה ויעשו זה על הציון דרשב"י - יתייעץ בזה עם רבני אנ"ש אשר באה"ק ת"ו.

לכתבו אודות הגרלה לנסיעה לכאן, ובטח שואל זה בשם עוד כמה מאנ"ש.

הנה - מלכתחלה הי' זה ענין שבהרגש, וגם עתה כן הוא. ועל כגון דא אין מקום לחוות דעת.

בברכה לבשו"ט בענינים הכללים והפרטים גם יחד.

מ. שניאורסאהן

ז'תקכט

מו"ה שלום יהודא ליב: גנזבורג, בני ברק. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"ט ז'רמ.

לשאלתו מתי לעשות התספורת: ראה גם לעיל חי"ד אגרת ד'תשפח, ובהנסמן בהערות שם.