ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקל

[ב' טבת תשכ"א]

... וכיון שנמצאים אנו בימי חנוכה, ואומרים ועל הנסים כו', וכל עניני תורתנו ומצותי' הרי נצחים הם ושייכים לכל בנ"י בכל דור ודור, הנה יהי רצון שיהי' הקב"ה עוזרו לכל או"א, ובמילא יהי' - מסרת גבורים ורבים וטמאים ורשעים וזדים ביד - עוסק בתורה שבכאו"א, שגבור הנ"ל (שזהו היצה"ר שגבור הוא ע"י אקדימתא טעניתא) וכו' יהי', כדיוק הלשון, מסרת, שיהי' באופן דרב תבואות בכח שור, בכל לבבך בשני יצריך, ויתוסף בהפצת היהדות בכלל ובהפצת המעינות ביחוד ועד לופרצת וגו', וקאתי מלכא משיחא, וטהרו מקדשו ויודו ויהללו לשמו הגדול.

ז'תקל

נדפסה בלקו"ש ח"י ע' 298.