ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקלא

ב"ה, ד' טבת, תשכ"א

ברוקלין.

ברכה ושלום!

לאחרי הפסק נתקבל מכתבה מכ"ו כסלו, נר השני.

ומובנת הפליאה והתמי' על שכותבת שכאילו אין בזה לתקן וכו' שהרי זהו היפך יסוד אמונתנו ותורתנו תורת חיים, שאין לך דבר העומד בפני התשובה, ומקרא מלא דבר הכתוב, לא ידח ממנו נדח, והדברים אמורים אפילו באם חטא ברור ישנו ונעשה במזיד ח"ו וכו' וכו' מה שאין כן בענין שכותבת, שאינו בדרגא זו ח"ו כלל.

ועוד וגם זה עיקר, פשוט שענין בלתי רצוי, התיקון שלו הוא ע"י ענין רצוי וטוב וקדוש, ולא ח"ו להוסיף בעוד ענין בלתי רצוי, וענין העצבות ועל אחת כמה וכמה היאוש, הרי הם מדברים המושללים בשלילה מוחלטת בספרים המדברים אודות עבודת השם יתברך וביחוד בספר תניא קדישא, ואין להאריך בדבר הכי פשוט.

ובהנוגע לפועל תשתדל בהסברת הענין דחוקי ודיני טהרת המשפחה בסביבתה בין מכירותי' וידידותי', הן בדבור והן בהפצת חומר שנדפס וכיו"ב וכמובן בדרכי נועם, אף כי במרץ המתאים, וכן תחקוק במוחה ולבה ענין הבטחון והשגחת השי"ת המשגיח על כל אחד ואחת בהשגחה פרטית, והוא עצם הטוב וטבע הטוב להיטיב.

ועוד לכל לראש לדעת אשר על איש ואשה הישראלים להיות בשמחה וטוב לבב, וכדמוכח ג"כ שנצטוינו בהתחלת כל יום ויום להודות ולברך להשי"ת בורא העולם ויוצר האדם וכנוסח מודה אני וכו' וכל ברכות השחר שלאחרי זה.

וכידוע הסיפור מהרה"צ הרה"ג הרה"ח וכו' רבי לוי יצחק מברדיטשוב, שמצאוהו בבקר רוקד ושמח באמירת הברכה שלא עשני גוי וכו' ויהי רצון שתבשר טוב בכל האמור.

לתוכן המכתב נשלח בלי תור.

בברכה לבשו"ט.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר