ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקלג

ב"ה, ו' טבת, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מנר הששי.

בעת רצון יזכירום על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו.

ב) מובנת התמי' והפליאה לכתבו, שע"פ הסדר, צריך הי' לנאום במסגרת עבודתו וכו' כל שבועיים, אלא שביקש ושיחררו אותו מזה, כ"א פעם בחדש, וטעמי הפליאה מובנים, וביחוד בתקופתנו זו, שההדגשה היא על הפצת המעיינות חוצה, ובפרט לאנשים מסוג האמור, וככתבו גם הוא, שזוהי הזדמנות מיוחדה ויחידה, והרי ע"פ דרישת השעה צריך לחפש וליצור הזדמנויות כאלו, וכשההשגחה העליונה הזמינתה לו, והושיטו לו מן המוכן, הרי רואה בזה ענין של יגיעות (מאטערניש) וכו', והרי זהו - חסד עליון, אלא שנראה גם במוחש ובעיני בשר.

מובן שאין הכוונה כלל וכלל בכל הנ"ל להטפת מוסר, כי אם בהנוגע על להבא, ויהי רצון שהשי"ת יהי' עם פיהו וידריך השומעים לדרך הישרה, היא דרך היהדות תורה ומצותי' מוארים באור וחיות חסידותיים, ובזה ג"כ - שיעשה בהאמור, מתוך שמחה אמיתית והרחבת הדעת, וכמ"ש ואתהלכה ברחבה, שזהו גם מוסיף בהצלחת הדברים.

ג) אף שכמובן מצער העדר המדה שלימה של ההתועדות ביום הבהיר יום סגולה י"ט כסלו, ראש השנה ללימוד החסידות ודרכי החסידות, בכל זה ידוע ומתאים זה להידוע, שאין לך דבר בעולם שאין מעורב בו טו"ר, הנה מעז יצא מתוק, שסו"ס הכיר איך שדרושה השתתפותו בכהנ"ל, ועי"ז יתוסף בבטחון בעצמו. ז.א. בבטחון ששליחות רבותינו נשיאינו מצליחה, באם רק רוצים לעשות בזה, וכידוע הפסק בי"ד של מעלה, אשר בגלל המסירת נפש הלזו (של רבנו הזקן) על תורת החסידות, פסקו בבי"ד של מעלה, אשר בכל ענין של תורה יראת שמים ומדות טובות, תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה (נדפס בספר קיצורים והערות לתניא, סוף עמוד קכב), וגם בזה אין הכוונה לצעקה על העבר, כי אם בהנוגע לעתיד.

ד) לכתבו אודות יסוד מוסד חב"די במקומו עתה - כנראה אין המקום מוכשר עדיין לזה וגם בכתבו תאור המקום, האישים, ניכר הנ"ל. ואם כן - יש מקום לומר, שיהי' ליסוד האמור קודם הזמן, השפעה בלתי רצוי' על עניני חב"ד שמכבר זמנם במקומו, ובהם - הפצת המעינות.

ה) אודות ביהכ"נ חב"ד - צריך לברר באם אינו קשור במחלוקת וכיו"ב ובמקום ספק, הרי הכלל הוא, שב ואל תעשה עדיף, ובפרט שיש מקום בשכל לומר, שכשאין ביהכ"נ חב"די מיוחד, יש לדרוש בכל ביהכ"נ ענין חב"די, משא"כ כשיוכלו לומר שלענינים אלו הוקצב בנין פלוני וכו'. ובפרט שצריך עיון אם יש כדאי לחלק לאיזהו מקומן.

ז'תקלג

נדפסה בס' השליחות ע' 175 ובע' 180.