ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקלד

ב"ה, ז' טבת, תשכ"א

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה משה שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מנר השלישי.

בעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו.

וע"פ המבואר בכ"מ הצנור והכלי לפעילת והתעוררות ר"ר דבעל הציון הוא ההליכה בדרכיו והנהגותיו, שלכן תקותי חזקה, שנוסף על הקביעות עיתים בלימוד תורת החסידות שיש לו בטח עוד יוסיף מזמן לזמן כהציווי דמעלין בקדש והנ"ל יוסיף בהתעוררות ר"ר ויבשר טוב בהנוגע לו ולב"ב שי' שאין לך דבר העומד בפני הרצון, ויהי רצון שגם בסביבתו ועל ידידיו ומכיריו ישפיע בכיוון האמור,

בברכה לבשו"ט.

בשם כ"ק אדמו"ר שליטא.

מזכיר

לשאלותיו: א) מקור מרז"ל המובא בהוספות לתו"א ס"פ תשא דבקושי התירו לדבר ד"ת בשבת - הנה כבר ציינתי, ככתבו, שמובא ג"כ בסו"ס היראה לר' יונה. וידוע שכמה מרז"ל (ובפרט דירוש') היו לעיני הראשונים ואינם בס' שלפנינו. ועייג"כ ירוש' שבת פט"ו ריש ה"ג (לכאן צוין המקור ע"י הגאון הרגאצובי - בשו"ת צפע"נ ח"ב ס"ה). זח"ג צד, סע"ב. - אין לפרש דקאי על עיון בד"ת - כיון דבכל הנ"ל ההדגשה היא על הדבור בפה.

ב) ברכת הגומל בנשים. - כבר האריכו בזה באחרונים וכמצוין גם במכתבו. וראה קצות השולחן להרב נאה ר"ס ס"ה.- ולהעיר ממנהג הכי תמוה דספרדים בלונדון שמברכת בפ"ע (הובא בס' כתר ש"ט להרב גאגין).

ג) בנוסח "בברכה המשולשת בתורה" - הבי"ת של בתורה מוכח דהפי' שהשילוש הוא בתורה. וראה בכתר ש"ט בנוגע להערותיו הוא בזה.

ז'תקלד

חלקה נדפס בלקו"ש חכ"א ע' 484 חלקה בחכ"ב ע' 239 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה משה: הלברשטם, ירושלים.

מקור מרז"ל: ראה גם לעיל ח"א אגרת צט.