ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקלז

ב"ה י"ג טבת, תשכ"א

ברוקלין.

כבוד המשתתפים בהתוועדות בקשר עם יום

הבשורה ויום הגאולה גאולתנו ופדות נפשנו

י"ט כסלו, תשכ"א, ונוטלים חלק בחלוקת

הש"ס בראשון לציון, בארה"ק תבנה ותכונן

במהרה בימינו ע"י משיח צדקנו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתב כמה מהמשתתפים בהתוועדות האמורה ובתוכה גם חלוקת הש"ס, מתאים לבקשת והוראת בעל השמחה רבנו הזקן, בעל התניא (פוסק בנסתר דתורה) והשולחן ערוך (פוסק בנגלה דתורה) בקונטרס אחרון שלו, לגמור כל הש"ס בכל שנה וכו'.

אשר דברי צדיקים עומדים לעד ופועלים פעולתם - בכל הענינים אשר האגרת הקדש האמורה.

ובודאי לדכוותייהו למותר להדגיש קישור הענינים אשר שם, ובלשון הרב, וכאו"א מהלומדים הנ"ל יגמור לעצמו כל שבוע התמניא אפי* שבתהלים קי"ט.

קישור המרומז בכללות גם בדרז"ל על הכתוב בתהלים, אוהב ה' שערי ציון מכל משכנות יעקב כו' מצלינא היכא דגריסנא (ברכות ח' ע"א).

ויהי רצון שע"י כללות שני הענינים האמורים, תורה ותפלה, חיי עולם וחיי שעה תומשך ברכת השי"ת בעניני חיי עולם, וכן לרפואה לשלום ולמזונות (כלשון רש"י, שבת יו"ד ע"א) - שלהם ושל ב"ב שליט"א.

וכשם שהתחילו במצוה האמורה, יזכו לגמרה מתוך מנוחה שמחה וטוב לבב.

ובלשון רבנו, באגרת האמורה: חזקו ואמצו לבבכם כל המיחלים לה'.

בכבוד ובברכה.

ז'תקלז

טופס דומה (בשינוים קלים) נשלח למשתתפים בחלוקת הש"ס בירושלים.

בקונטרס אחרון שלו: ד"ה הוכח תוכיח (קסג, א).

*) כצ"ל ודלא כבנדפס: אפי'.