ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקלח

ב"ה, י"ד טבת, תשכ"א

ברוקלין

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה יהושפט שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק נתקבל מכתבו מז' טבת, בו כותב הסברא לארגן חגיגה רבתי לתלמידי הכתות הגבוהות דאזור בפורים הבע"ל והתועלת שבזה.

והנה בכלל כל כגון דא נכון הוא, אבל בד"א כשיש להבטיח (באווארענען) השתתפות מתאימה של התלמידים, והרי בימי פורים ככתבו בודאי תהיינה כמה חגיגות, ועוד ועיקר שבטח כמה מהמשפחות עורכים חגיגות בבתים פרטים זבחי משפחה וכו'.

ולכאורה כדאי הי' להתעניין ע"ד האפשרית לארגן האמור ביו"ד שבט הבע"ל, וכיון אשר השנה חל בערב שבת, יהי' זה בערב יום זה, ז.א. ערב יום ההילולא, ואז סרו החששות האמורות, ובטח יהי' גם הד להענין, שהרי הורגלו כמה מבתי ספר לבקר בכפר חב"ד בקשר עם יום האמור, ולאחרונה נתפרסם באה"ק ת"ו בפעולות בעל ההילולא במדינ[ת] רוסיא בהנוגע לחינוך הילדים וכו'.

בהנוגע להוצאות הקשור בהנ"ל, בודאי גם לו ידוע מצב הקופה בהרשת, בכ"ז באם הענין נוגע לפועל, והעיקר שתהי' השתתפות מתאימה כנ"ל תקותי שהקופה תשתתף עד למאה ועשרים וחמשה - ק"ן לירות.

לפלא שאינו מזכיר מפעולותיו בחדש כסלו ובעיקר בהנוגע להתלמידים-ות, שבודאי ביארו לפניהם פרשת הגאולה והנסים דחדש זה (על הסדר) ט' יו"ד י"ט וימי חנוכה.

בברכה לבשו"ט בענינים הכללים ובענינים הפרטים.

ז'תקלח

מו"ה יהושפט: אלפרט, ירושלים. אגרת נוספת אליו - לעיל חט"ו ה'תכ.