ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקלט

[י"ד טבת תשכ"א]

... לכתבו ע"ד השלום כו' שצריך שיפור - לעתים קרובות בא זה מקירוב בלתי רצוי (ז.א. שאינו מותר ע"פ תורתנו תורת חיים) ותשובה מועלת - חרטה גמורה על העבר וקבלה על להבא והנהגה בפועל מתאים לזה.

ז'תקלט

נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' 299.

הסיפור: "היום יום" ח"י טבת.

פי' בעה"ט: ראה ג"כ זח"א רטז, ב.

כשלומשים תורה כו': ראה מדרש הובא ברד"ק יהושע יא, טז. פדר"א פל"ט.

נשנה.. מתקרבים: ראה זח"א ריא, א.