ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקמ

[י"ד טבת תשכ"א]

... וע"פ הסיפור ששמענוהו מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר,

בהיות הצמח צדק ילד ולמד את הכתוב ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה, תירגם לו מורו - ע"פ פי' בעה"ט - יעקב אבינו האט געלעבט די זיבעצעהן בעסטע יארען אין מצרים (מבחר שנותיו של יעקב היו אלה השבע עשרה שנה שחי במצרים). כשבא הביתה מהחדר שאל את זקנו אדמו"ר הזקן: היתכן שיעקב אבינו, בחיר שבאבות, יהיו מבחר שנות חייו י"ז שנה שגר במצרים ערות הארץ.

ויענהו אדמו"ר הזקן: כתיב ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גשנה, ואיתא במדרש- מובא ברש"י - א"ר נחמי' להתקין לו בית תלמוד, שתהא שם תורה ושיהיו השבטים הוגים בתורה, להורות לפניו גשנה, אז מען לערנט תורה ווערט מען נעהנטער צום אויבערשטען ב"ה, און אויך אין מצרים איז געווען ויחי געלעבט (כשלומדים תורה - נגשים (מתקרבים) להקב"ה ואז הוא ויחי גם במצרים).

יהי רצון שכאו"א גם במצרים שלו, יהיו חייו מתאימים לביאור רבנו הזקן הנ"ל, אשר בצדק יאמר עליהם שבהם הוא ויחי - מבחר שנות חייו.

והוא ע"י לימוד התורה נגלה וחסידות וגדול תלמוד שמביא לידי מעשה, קיום המצות עליהן נאמר וחי בהם, חיים אמיתים.

וגם זה יקרב הגאולה מכל דבר המבלבל, מהגבולים ומצרים, וכמש"נ להצילו מיד מצרים ולהעלותו וגו'.

ז'תקמ

נדפסה בלקו"ש ח"י ע' 320. נוסח דומה נשלח לכמה.

וע"פ הסיפור: ראה גם לקו"ש ח"י ע' 160 ואילך. לעיל ח"ב אגרת רנט. לקמן ז'תקנב.

ולהעלותו גו': ראה תו"א ס"פ וארא.