ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקמא

ב"ה, ט"ו טבת, תשכ"א

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה למכתבו מח' טבת והקודמיו, בם כותב אודות הבעיות ועבודתו עתה בחינוך על טהרת הקדש המוסד שמיסודו והנהלתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל.

והנה הגישה לפתרון בעיות אלו צ"ל שמוכרח למצוא פתרון (ולא כנראה מבין השורות דמכתבו), וההכרח מובן שהרי זה חלק היפה כאמור לעיל במהות המוסד וענינו ובפרט ע"פ תקותי שזוכר מה שנדבר כאן במשך השבועות ששהה כאן, הן ברבים והן ביחיד אתו, ובפרט שככתבו מקוה שיקים בית בישראל בקרוב, שזהו עוד מוסיף בהצורך בברכת השי"ת בשופי ועבודה הנ"ל במוסד הנ"ל ה"ז צנור וכלי להאמור, ובלבד שיהי' במסירה ונתינה.

הדרך לפתרון הבעיות, יתייעץ עם הרה"ח אי"א נו"נ רב פעלים הרח"ש שי' ברוק, ומובן שיכול לומר לו שעושה זה ע"פ הצעתי.

והנה בכלל נראה ממכתבו, שלדעתו נמצא הוא במיצר (וכן אמר לי איזו פעמים בשהותו כאן), ומוסג"פ העתק מכתבי שכתבתי לכמה מאנ"ש שגם אליו מופנה הוא, ובו ימצא מענה וגם מרגוע.

המצפה לבשו"ט בכל האמור.