ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקמב

ב"ה ט"ו טבת, תשכ"א

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה למכתבו מזאת חנוכה שנתקבל ז"ע, וממהר הנני להשיב עליו מבלי לחכות על התור, מפני שנזדעזתי לכתבו שכתב לפלוני השקפתו - שצריך דהבדיל בין הממשלה לענינים הדתיים, ואף שתיבות אלו אפשר לפרשם בכמה אופנים, בדוחק עכ"פ, הפירוש הפשוט הוא, הבדלה בין הדת ומשרדי הממשלה, וסיבת זעזועי מובנת וגם פשוטה כיון שלדעתי, ולאחרי בקשת סליחתו, הוא היפך מהנוסח דאני מאמין, קבוץ מישראל איזה שיהי' - באם יכריז ויעשה לסיסמא שמובדל הוא מן הדת, הרי זה היפך דכל ענין תורתנו הק' שביחד עם זה היא תורת חיים, חיים בעולם הזה, והרי אי אפשר לישראל מי שהוא ובאיזה מקום שיהי' להיות נפרד מן הדת.

מובן שקראתי במכ"ע ובמכתבים - שישנם כאלה גם מבין החרדים שמשתדלים בהפרדה האמורה, ובנמוק, שכשאלו שהשקפת עולמם אינה תורנית יש להם דיעה בעניני דת מביא זה חורבן וכו'.

הנה אף שהטענה מציאותית הוא וצודקת, אבל אין המענה ע"ז - להוסיף עוד עון על פשע, להכריז גלוי לעין כל העמים, נוסף שזהו בתוך כמ ה עדות בישראל, שמופרדים מדת כו' והמענה והתיקון - שלא תהי' להנ"ל כל דיעה, ובדוגמא וק"ו מהנוגע לרופאי הגוף, שאף שישנו משרד ממשלתי שזהו בתפקידו וההוצאות משלמים במילואן וכו' - בכ"ז אין מנהל משרד מחווה כל דיעה בהנוגע לטפולי רפואה וסממני רפואה, עאכו"כ בהנוגע לרפואת הנפש ולבריאות הנפש וכו'. ובודאי לדכוותי' האריכות בהאמור אך למותר.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.

פשוט שלא פחות נבהלתי להפי' בסנה' (צח, ב) שדוד החדש (כהביטוי במכתב כת"ר)- דהיינו מלך המשיח - שייכותו וענינו הנהגה חיצונית, ובמילא לא איכפת אם יהי'...מהחפשים! זה המשיח שבלשון הרמב"ם יהי' "הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד אביו ויכוף כל ישראל לילך בה"! ונביא גדול הוא קרוב למשה רבנו (ובתנחומא תולדות "ונשא מן משה").

ז'תקמב

הבדלה בין הדת: רה גם לעיל אגרת ז'תקטו, ובהנסמן בהערות שם.