ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקמד

ב"ה, ט"ז טבת, תשכ"א

ברוקלין

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה יעקב שי'

שלום וברכה!

המענה למכתבו מיו"ד טבת - יהפך בקרוב לששון ולשמחה - וכבקשתו בא המענה ביום קבלת המכתב, בהנוגע לנוסח מצבה.

בכלל בכגון דא מהנכון ביותר שיהי' בערך המצבות שבאותו בית החיים, וע"ד המבואר בכ"מ, ומהם גם לדינא, שהנהגה באחד הנטמן בבית החיים ה"ז נוגע (רירט אן) ושייך לכל השאר.

במסגרת זו עצמה - כדאי שאותם שהכירו את הר"ב ע"ה יערכו הנוסחא ע"פ ידיעותיהם.

וכיון ששואל דעתי בזה, עלי להוסיף מה שהורתי לכמה בכגון דא, להזכיר בהנוסח, שהי' מחסידי של כ"ק אדמו"ר בפירוט השם (של האדמו"ר), ובהנוגע להנ"ל הרי יש להזכיר את השנים.

יסוד הצעתי בכגון דא - בא על יסוד מה שראיתי בנוסח המצבה שערך כ"ק אדמו"ר בשביל אמו הרבנית זצ"ל, והזכיר צדיקי יסודי עולם האדמורי"ם בשמותיהם.

ואת"ל הרי רמוז זה גם במשנה בסיפור נוסח השאלה עד לחברון (תמיד פרק ג') והרי כל ענין המצבה הוא לזכות ועליית הנשמה.

בכבוד ובברכה לבשו"ט וגם בהנוגע לבריאותו כפשוטה.

ז'תקמד

מו"ה יעקב: לנדא. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תפד, ובהנסמן בהערות שם.

לנוסח המצבה: של מו"ה ברוך דוכמן.

מה שהורתי: ראה לעיל חי"ד ד'תתקצט. לקמן ז'תרסב.