ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקמה

ב"ה, טו"ב טבת, תשכ"א,

ברוקלין.

שלום וברכה!

הרב הוו"ח אי"י נו"נ עוסק בצ"צ רב פעלים ובעל מדות שאר ישוב הכהן ש'

נעם לי לקבל מכתבו מי"ג טבת נוסף על הידיעות שקבלתי מאנ"ש שי' וקורת רוח מהפ"ש אשר מסר, ות"ח על זה.

לכתבו אודות עניני הרה"ר שבאה"ק ת"ו.

מכבר כתבתי בזה להרה"ג הוו"ח אי"א צנמ"ס הרש"י שי' זוין מגודל הצער מהסתבכות הענינים וכו' וכדי בזיון וכו'. וענני שכבר פרסם דעתי בזה בכל אותן שלש הנקודות אודותן דובר בעת ביקורו של כת"ר כאן.

ובטח ידוע גם לכ' פירוש תורת החסידות בענין מצרים ויציאת מצרים, אשר גם בקדושה ישנם מצרים וגבולים, והחיוב לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, וכהדגשת רבנו הזקן בתניא ריש פרק מ"ז, בכל יום ויום הוא גם בהנוגע למצרים אלו, אלא שעוד הוספה בזה, שאפילו קודם היציאה צ"ל ויחי, ולא עוד אלא שאפשר שיהי' זה מבחר שנותיו ופעולות האדם, כמצורף תורת רבנו הזקן בזה.

ת"ח על שילוח הספרים אודותם כותב בסיום מכתבו, ובטח גם להבא ימשיך בכגון דא.

בפ"ש אביו הרב שליט"א שבטח קבל מכתבי מכבר

ובכבוד והוקרה.

ז'תקמה

שאר ישוב הכהן שי': אגרת נוספת אליו - לקמן ז'תקעא.

הרה"ר: הרבנות הראשית.

כתבתי.. זוין: לעיל ז'תקטו.

כמצורף: כדלעיל אגרת ז'תקמ.

כתורת רבנו: קונטרס ביקור שיקאגא שיחה ג'. עיין שם.

רשפי' רשפי: עיין המשך מים רבים תרל"ו פס"ב ואילך.

הסנה, עולם הזה: להעיר ממכילתא שם: הסנה שפל מכל אילנות שבעולם.

ובתניא רפל"ו: עוה"ז אין תחתון למטה ממנו.