ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקמז

ב"ה, ח"י טבת, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו.

וע"פ פרשת שבוע זה, כתורת רבנו הזקן (תורת מורנו הבעש"ט) בהענין של: א) וירא (ואתגלי) מלאך ה'. ב) בלבת אש ג) מתוך הסנה-

יהי רצון שיבשר טוב בהפעולות אודותם כותב, אשר נקודתם הפנימית היא, התאחדות שני הענינים, לבת אש, רשפי' רשפי אש שלהבת י"ה (תפלה וכיו"ב - שתוכנה עלי' מלמטה למעלה, כענין האש וירא התגלות למטה (תורה ומצותי'- שתוכנה, בכללות מלמעלה למטה).

ויהי' זה מתוך הסנה, עולם הזה, מקום צר, צרה - לעושת מצרה צהר ע"י אור התורה והמצות.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ז'תקמז

נדפסה בלקו"ש ח"ב ע' 666. טופס דומה נשלח לכמה.