ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקנ

ב"ה, כ"ב טבת, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום הראשון.

ובעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו, ויהי רצון שיבשר טוב הן בהנוגע לענינים הכללים והן בהנוגע לענינו הפרטים.

לכתבו שכאילו צויתי למי שהוא להתעסק בלימוד הקבלה - הנה אף שבתקופתנו זו השכחה מצוי', אבל בכלל לא הורגלתי בכגון זה כלל, וזה שכן הנני מצוה הוא על לימוד פנימיות התורה בדורנו נתגלתה בתורת החסידות של הבעש"ט (חסידות הכללית) ותורת רבנו הזקן (תורת חסידות חב"ד) וכידוע ומפורסם.

לשאלתו אודות קמיעות - הנה לא שמעתי בענינים אלו כלל.

כמובן נבהלתי לכתבו ע"ד שנאה וכו' - דיבורים בטלים ומבוטלים בהחלט, ובאים אך ורק מהעדר סדר וכו' בכל דרכיו שבמילא מחליש בריאות הגוף, ממעט בטוב לבב והשמחה וכו'. ומוכרח אשר סו"ס יסדר עצמו בחיים מסודרים (וידוע עד כמה דרש זה מכאו"א - כ"ק מו"ח אדמו"ר). וכוונתי פשוטה - סדר באכו"ש ושינה וכו' ועד לסדר בעניני פרנסה. ואף שקשה לשנות עצמו מן הקצה אל הקצה תומ"י (וגם אין מוכרח כ"א) המוכרח הוא שיחליט שזהו מטרתו ויתחיל תיכף לשפר המצב צעד אחר צעד. ובטוחני שהשי"ת יצליחו בזה. הצעדים בפועל - יתייעץ עם ידידיו באה"ק ת"ו ונאמר ותשועה ברוב יועץ.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ומתוך מנוחה שמחה וטוב לבב.