ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקנא

ב"ה, כ"ג טבת, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א רב פעלים כו' מו"ה שמואל אבא שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק נתקבל מכתבו מט"ז טבת, בו כותב ר"פ מההתועדות דיום הבהיר יום הגאולה י"ט כסלו, גאולתנו ופדות נפשנו ראש השנה ללימוד החסידות ולדרכי החסידות ויהי רצון שיהי' רישומה ניכר בכל ימות השנה ועד למעשה בחיי היום יומים.

לכתבו אודות בי"ס, בו ילמדו לימודי קדש וגם להבדיל לימודי חול.

בכלל בכגון דא תלוי בתנאי המקום והאישים ועד לשני הקצוות בזה: בתנאים מסוימים התנגדו רבותנו נשיאינו לזה בכל תוקף, ובתנאים מסוימים אחרים, אף שלא התעסקו ביסוד בי"ס אלו אבל מאחורי הפרגוד סייעו בדבר, ומובן שאופן האחרון הי' נדיר ביותר אבל בכ"ז קרה לפעמים. ועפי"ז על כת"ר לדון על אתר בהמצב ולהכריע.

ויה"ר מהשי"ת שהבטיח הבא לטהר מסייעין אותו שיחליט לאמיתתו של הענין ולזכות הרבים.

תקותי שמתכוננים ליום ההילולא של כ"ר מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, ויהי רצון שעד אז ואז ואחרי יום ההילולא יוסיף כאו"א בהענינים עליהם מסר נפשו בעל ההילולא ובנקודה הפנימית הפצת המעינות (ועד שיגיעו גם) חוצה.

בברכה לבשו"ט בעניני הכלל והפרט בפ"ש כל אנ"ש שי'.

ז'תקנא

מו"ה שמואל אבא: סניעג, מינכן. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ט ז'קעו, ובהנסמן בהערות שם.

סיפור-תורה: זע "היום יום" יח טבת.

פארטייטשט: לויט בעל הטורים. זע אויך זהר חלק א' רטז, ב.

מען לערנט תורה כו': זע מדרש, געבראכט אין רד"ק יהושע יא, טז. פרקי דר"א פל"ט.

נעענטער: זע זהר חלק א' ריא, א.

ביים אנקומען: זע שיחת ט' אד"ש ה'ש"ת (ספר השיחות קיץ ה'ש"ת ע' 5).