ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקנג

ב"ה, כ"ה טבת, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה יהושע זאב שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ב טבת יום השלישי שהוכפל בו כי טוב, בבשורה הטובה...

וזכות פעולתו בהחזקת היהדות והפצתה ובעיקר הפצת המעינות ואשר בודאי מוסיף בזה מזמן לזמן, מתאים לנתינת כח בזה מציווי תורתנו תורת חיים, דמעלין בקדש, תעמוד לו ולכאו"א מב"ב שי' להוספה בברכת השי"ת בגו"ר.

וכהתחלת פרשת שבוע זה, בפרוש ושמי ה', מדת אמיתית שלי שענין הוי' ואמת* להבריח מן הקצה אל הקצה ובלי שינוים מקצה העליון (תכלית הרוחניות) ועד לקצה התחתון (תכלית הגשמיות).

בטח יצוין בק"ק דכת"ר יום ההילולא יו"ד שבט הבע"ל באופן המתאים,

לכתבו בלי מתחטא - ראה הנדפס על הגליון ברכות (יט, א). ולפלא שלא העיר על השינוי במס' תענית עצמה - בין פרש"י שבמשנה לזה שבגמרא! וראה שה"ג לחיד"א מע' רש"י א) די"א דהפי' לתענית אינו מרש"י. ב) דכמה מהדורות היו בפרש"י.

בברכה לבשו"ט בענינים הכללים והפרטים גם יחד.

ז'תקנג

מו"ה יהושע זאב: שורצמן, תל אביב. אגרת נוספת אליו - ז'תרסב.

*) הוי' הי' הוה ויהי' כאחד. אמת - ירוש' סנה' א' א'.