ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקנד

ב"ה, כ"ח טבת, תשכ"א

ברוקלין.

מר בנימין שי' למפרט

שלום וברכה!

הנני מאשר קבלת מכתבו מי' חשון ושלאחריו, בו כותב ע"ד היזמה לארגן חברת ספנות שתפעיל אני' מאה"ק ת"ו לארה"ב שהנסיעה תהי' באופן המותר על פי השו"ע.

וגודל הזכות שבזה בודאי שלדכוותי' לא צריך אריכות ומובן שאני מעונין בזה בלב ונפש, שהרי זהו ענין לזכות הרבים.

והנה בנוגע הסברה שהאני' תופעל על ידי צוות של אינם-יהודים הרי זה ענין שלגמרי אינו מעשי מכמה טעמים, כפי שהארכתי קצת בזה במכתבי, שהעתקתו מצ"ב.

ובפרט אשר לפי סברה זו יהי' צריך לכפול את הצוות, ועוד וגם זה עיקר, אשר בפועל לא יימנע אשר כמה מלאכות ופעולות יהיו נעשים על ידי יהודים, וד"ל.

ולכן נחה דעתי בראותי אשר במכתבו השני מזכיר רק האפשריות שהאני' תעמוד בשבת.

כיון שכ' בקי במהלך האניות, בטח יודע שלאחרי שאני' מעגנת עוד יש לעשות כמה מלאכות עד כדי שביתה גמורה. ועל דרך זה ג"כ קודם שיוצאת לדרך יש לעשות כמה הכנות לחמם ולהפעיל את המכונות מה שדורש שעה מסויימת, מזה מובן שעמידת האני' צריכה להיות איזה זמן קודם כניסת השבת וכן צריך לקבוע מלכתחילה שיציאתה במוצאי שבת תהי' איזה זמן אחרי יציאת השבת.

בנוגע לגיוס עזר ממעונינים, הנה כפי שידוע לי יש חברת יהודים חרדים המנהלים מו"מ עם חברות ספנות לסדר נסיעות וכן משלוח מטען באופן של שמירת שבת, וכדאי שכ' יבוא בקישור עמהם עפ"י הכתובת בשולי המכתב. ומצדי ג"כ הודעתי להם ע"ד יזמת כ' באופן שאם יכתוב להם לא יהי' אצלם חידוש.

בשים לב לגודל ערך הענין וגודל ההכרח שבו, יהי' רצון שיצליח בהאמור וזכות הרבים מסייעתו, והלואי שיתבררו ויתלבנו הדברים ובקרוב ממש נזכה לקיום היעוד שישראל שומרים שבת כהלכתה ומיד הם נגאלים.

בכבוד ובברכה.

ז'תקנד

שהנסיעה.. על פי השו"ע: ראה לעיל חי"ט אגרת ז'מ, ובהנסמן בהערות שם.