ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקנז

ב"ה, ג' שבט, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו משילהי טבת.

בעת רצון יזכירו אותו ואת זוגתו תחי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו ויהי רצון שכשם שכתב הבקשה כן יבשר בשו"ט בזה.

לכתבו אודות ההישגים של הרופאים בארצוה"ב בחכמת הרפואה - בכלל עומדים הרופאים דהכא ואה"ק ת"ו בקישור הדוק ויודעים אחד מהנעשה אצל השני, אלא שלפעמים כדאי במיוחד לשאול הרופא שמבקר אצלו ע"ד הישגים מחוץ לאה"ק ת"ו ובפרט בארצוה"ב וע"ד מאמר רז"ל, מיל[ת]א דלא רמי עלי דאיניש וכו'.

לכתבו אודות העתקה לתל אביב - לכאורה אין כדאי הענין עכ"פ לע"ע ומה שדירה שלהם מעוררת זכרונות וכו' אפשר לשנות הרהיטים או גם שימוש החדרים וכיו"ב, ועוד ונכון באם רק אפשרי שמזמן לזמן יהי' שיעור לימוד תורה בדירתם (של אנשים אחדים עכ"פ) אם בנגלה או בפנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות או בשניהם גם יחד, יהי רצון שיבשר טוב בכל האמור.

בברכה לבשו"ט.