ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקנט

ב"ה, ט' שבט, תשכ"א

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה דוד שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו, מט' בטבת - שכנראה הלך בדואר

רגיל - וכמובן נעם לי לקרות במאמר המצורף לו רשימת זכרונות מימי קדם, ומיוסד על מאמר חז"ל אין מזרזין אלא למזורזין, בודאי שמעורר את הנמצאים בסביבתו על המוסר השכל מזכרונות אלו [שהרי כוונת ענין הזכרון ע"פ תורתנו תורת חיים הוא להביע תוספת התעוררות וחיות בהענינים אודותם מדובר וכו' ובכגון זה עליהם מסר נפשו זה שאותו מזכירים וק"ל], ויהי רצון שיצליח גם בזה מתוך מנוחה שמחה וטוב לבב.

ובפרט אשר מתקרבים אנו ליום סגולה יום הילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר עשירי בשבט הבע"ל.

לכתבו ע"ד הדפסת מאמרים זכרונות וכו' - כמדומה כבר כתבתי שכאן מסובך הענין וקשה [בפרט בלה"ק - אין כלל במה מתאימה]. והרי באה"ק ת"ו התחילו לאחרונה להדפיס כמה מזכרונות ע"ד חב"ד ועניניו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ז'תקנט

מו"ה דוד: הלמן. אגרות נופסות אליו - לעיל חי"ח ו'תתקפ, ובהנסמן בהערות שם.

באה"ק ת"ו.. להדפיס: בבטאון חב"ד.