ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקס

ב"ה, ט' שבט, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום השני.

עת רצון וועט מען דיר און דיין חבר שי' מזכיר זיין אויף דעם ציון הק' פון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לויט דעם אינהאלט פון דיין שרייבען.

און איך בין שטארק אין האפענונג אז דו האסט א קביעות לימוד בתורת החסידות יעדער טאג און מיט א הוספה ביום השבת.פארשטענדליך געמיינט אלס צו לימוד הנגלה.

ויהי רצון אז דאס אלעס זאל זיין אין איינקלאנג מיט הוראת חז"ל, תלמוד המביא לידי מעשה.

אויך האלסטו אן די שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים!

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א.

מזכיר

נ.ב.

ס'וואלט געווען גלייך מ'זאל בודק זיין דיינע תפילין און אויך אז יעדער וואכען טאג פארן דאוונען אין דער פריה צו געבען עטליכע סענט אויף צדקה.

א) במענה להשאלה, שלפעמים מתעוררים ליהדות בלי הכנה לזה, מאין בא זה, ואם אין בזה חשש. - כמבואר מהבעש"ט ז"ל בא זה מהבת קול שיוצא בכל יום וכו' וכמבואר במקום אחר, ובכדי שיהי' זה דבר של קיימא, צריכים תיכף לקשר עם פעולה מצד האדם, וכמבואר גם זה במ"א.

ב) איך להבחין על דבר הנהגות. - הבחינה בזה כמבואר בהיום יום כ"ג סיון.

ג) בהנוגע להנהגה בתפלה. - ידועה ההוראה אם נוגע להכוונה - שכוונה ענין עיקרי בתפלה - אז מתחילים אם הצבור, ולאח"ז יכולים גם להאריך בכדי שתהי' תפלה בכוונה.

ד) לשאלתו בענין הזהירות בדבר. - צריך להיות בזה, בכלל, הנהגת האדם כמבואר ברמב"ם הלכות דיעות פרק א'.

ז'תקס

בהנוגע להנהגה בתפלה: ראה גם לעיל חי"ח אגרת ו'תקפג ובהנסמן בהערות שם.

לקמן ז'תרטז.