ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקסג

ב"ה, א' שבט, תשכ"א

ברוקלין.

חברה הסעודה השלישית, תחת הנהלת תלמידי ישיבת תומכי תמימים

דמאנטרעאל

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבם הודעה ממלאת כמה שנים לפעולתם בקדש, בעת רעוא דרעוין ביום השבת קדש דמני' מתברכין כולהי יומין, ובפרט שככתבם מדברים בענינים של יראת שמים תורתנו ומצותי'

ויהי רצון שיעלו בקדש בהאמור, הן בכמות והן באיכות, ומתאים לדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע (בנוגע לדור דעקבתא משיחא) במאמר ההילולא פרק י"א, אשר מלמעלה פותחים את האוצרות סגולה דהון יקר הנאסף מדור אחר דור, ומוסרים ע"י פקידי החיל בשביל החיל, הנה ינצלו את זה בפעולתם, בתוככי כללות הענין דתורה ומצותי'

בברכה לבשו"ט בהאמור.

מ. שניאורסאהן

ז'תקסג

נדפסה בלקו"ש חט"ז ע' 524. טופס דומה נשלח לכמה. אחד מהם נדפס בלקו"ש חי"א ע' 232. ראה גם אגרת הבאה.