ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקסד

ב"ה, י"ב שבט, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מערב יום ההילולא עם הפ"נ המצורף אליו שנקרא בעת רצון ביום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע על הציון הק' שלו.

ת"ח על הבשו"ט מהצלחת המסיבה דיום כ"ד טבת יום הילולא של רבנו הזקן, ויהי רצון שככתבו יעורר זה את כל אחד מאנ"ש במחנם הט' להוספה בפעולות לביסוס המוסד הק' והתפתחותו ואין לך דבר העומד בפני הרצון, ובפרט אשר מתאים לדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר בהמשך מאמרי דא"ח שלו ליום הילולא שלו, פרק י"א אשר מלמעלה פותחים סגולות האוצרות דהון יקר וכו' ומבזבזים אותם ע"י פקידי החיל בשביל החיל (עיי"ש).

ולכתבו האם כדאי שבנו שי' יקרא בצבור כל מה שחזר כבר. - כמדומה כבר כתבתי במכתבי הקודם טעם תמיהתי על הנוהג בזה, שמזה מובן שמה שכבר נעשה הרי אין להשיב, ולפחות ינצלו והטורח והזמן ויקרא בצבור לנחת רוח אלו השואפים נחת רוח בכגון זה.

תקותי שהתועדו ביום ההילולא ויהי רצון שיתאים הבפועל למכתבו של כ"ק מו"ח אדמו"ר בהנוגע ליום ההילולא של כ"ק אביו (מוהרש"ב) נ"ע, ב' ניסן (קונ' ג, לו).

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ז'תקסד

כבר כתבתי: לעיל ז'תקמט.

למכתבו: ראה גם לעיל אגרת ז'תקנח.