ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקסו

ב"ה, י"ד שבט, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח בעל מדות ורב פעלים

מו"ה אליעזר זוסיא שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מבשר טוב מהסתדרות בבית הנקנה, בית הכנסת וגם בית המדרש.

ויהי רצון שיהי' בשעה טובה ומוצלחת בגשמיות וברוחניות גם יחד, וע"פ המודגש בפתגם ששמענוהו כ"פ מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר השי"ת נותן ליהודים גשמיות והם עושים מגשמיות רוחניות.

והרי זהו גם ענין פרשת שבוע זה, פרשת מתן תורה, שהתורה היא חכמתו ורצונו של הקב"ה וניתנה דוקא לאלו שירדו למצרים ויצה"ר יש ביניהם וכו' שדוקא טענה זו הביאה לעלית למרום שבית שבי.

ויהי רצון שיתאחדו שני הענינים - דבית המדרש (לימוד תורה, שענינו להביע לידי מעשה - קיום המצות) ודבית הכנסת (תפלה בקשת צרכיו של אדם ומילואם ע"י הזן ומפרנס לכל בטובו בחן ובחסד וברחמים, הכולל כמובן וגם פשוט גם צרכים הגשמים בטוב הנראה והנגלה),

וכמבואר גם במאמר רז"ל, אשר טוב האמיתי הוא, טוב לשמים (רוחניות) וטוב לבריות (גשמיות) וטוב העושה פירות, הפעולה בהזולת בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.

ז'תקסו

מו"ה אליעזר זוסיא: פורטוגל, האדמו"ר מסקולען.

בפתגם: ראה גם לעיל חי"ט אגרת ז'שלא, ובהנסמן בהערות שם.