ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקסז

ב"ה, י"ד שבט, תשכ"א

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות וכו' הרש"ז שי'

שלום וברכה!

...בקשר עם היא"צ-הילולא של כ"ר מ"ח אדמו"ר, שעל פי אגרת הקדש הידועה, צדיקא דאתפטר אשתכח בכלהו עלמין יתיר מבחיוהי, ותלמידי חכמים ילכו מחיל, הרי נשמת בעל ההילולא ג"כ עולה מדרגא לדרגא, לכן כל הענינים הקשורים אתו צריכים גם כן להתעלות מחיל אל חיל. ועל פי המבואר שישראל גוי אחד בארץ, שמייחדים כל הענינים שבארץ, גשמיות ורוחניות וכמות ואיכות, הרי גם העלי' צריכה להיות גם בכמות וגם באיכות. והתחל מפעולות בנוגע לילדים קטנים כפשוטו, קטנים בשנים, ועד פעולות לטובת קטנים באיכותם. ואגב מוסג"פ קטע מדברים שנאמרו בפתיחת התועדות דיום ההילולא, שבהם נגעתי בנקודה האמורה.

...הרב גורודצקי שי' מסר לי שכ' נמצא בנופש בטברי'. ויה"ר שינצל ימי הנופש במילואם, וכיון שאצל כל אדם פעיל ובפרט אצל כ' הנופש אינו אלא הכנה להוספה בפעילות לאחרי זה, הרי זוהי הכוונה בהצלחת הנופש להחליף כח להוספה בפעילות, ובנוסח פרק י"א מהמשך ההילולא, בשנת הי"א הזאת. אשר להשגת המטרה "מבזבז כל סגולות האוצרות דהון יקר הנאסף והנקבץ במשך כמה שנים מדור אחר דור".

בכבוד ובברכה לבשורות טובות מתוך בריאות ושמחה.

ז'תקסז

נדפסה בלקו"ש חי"א ע' 232 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

הרש"ז: שזר. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תעה, ובהנסמן בהערות שם.

אגרת הקודש הידועה: סי' כז.

מוסג"פ.. התועדות: נדפסה בלקו"ש ח"ב ע' 521.