ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקע

ב"ה, כ' שבט, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מט"ו שבט, בו כותב אודות מצב רוחו וכו' ומסיים בהביקור אצל רופא וחוות דעת הרופא.

ומובן שבכלל גם דעתי כדעת הרופא מיוסד על הוראת תורתנו תורת חיים בכגון זה, וידועה גם כן הוראת חז"ל מעשה רב, ורואים במוחש בכמה וכמה מקרים דומים לשלו, שכשבא בשידוכים ובמשך זמן לא ארוך היו גם הנשואין, הנה הסתדרו בחיים תקינים ומסודרים, ועד כדי כך שהתפלאו בעצמם על ההתלבטות וההרגשים שהיו לפני זה (בההתקשרות בשידוכין) וכו', וכבר נאמר כו"כ פעמים, שחיי האדם אינו מתמתיקה מדויקת שבמילא יש אפשריות להעלות שחור ע"ג לבן כל הפרטים. ובמילא לערוך תכנית. ואדרבה - ברובא דרובא, כל דפשיט טפי מעלי טפי.

ויהי רצון מהשי"ת המשגיח על כאו"א בהשגחה פרטית. שעכ"פ מכאן ולהבא ילך לבטח דרכו בבטחון בהשגחה פרטית בפועל ז.א. געמיינט פאר עם אליין, ובמילא יפעול עכ"פ חולשה בהמרה שחורה, ויתענין בהצעות נכבדות באופן המתאים והשי"ת יצליחו.

בברכה לבשו"ט.

נ.ב.

תקותי חזקה שהשתתף בתועדות דיום הסגולה יום הילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר, ויהי רצון שימשיך מענינו למשך כל השנה כולה. והרי זה גם מוסיף בברכת השי"ת כפשוטה.