ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקעא

ב"ה, כ' שבט, תשכ"א

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ רב פעלים

הרב שאר ישוב הכהן שי'

@

בת"ח מאשר הנני קבלת שני הספרים, ובאתי במכתב במיוחד, כיון שכנראה גם בהנ"ל ניכר מאמר חז"ל הכל תלוי במזל ואפילו ס"ת שבהיכל ובכגו"ד אפילו ספר שנדפס, כוונתי להספר יסוד ושרש העבודה אף שהדפסתו באותיות מאירות וכו' אבל אופן ההו"ל הוא שחסר אזנים לקופה וחסר ביותר, והרי דורנו זה הורגל שצריך להושיט הכל בקנה ושיהי' מוכן לקליטה מבלי כל טרחה ועאכו"כ טרחה יתירה.

והרי בספר הנ"ל המחזיק קרוב לת"ק עמודים, אין מפתח כלל ואפילו מפתח פשוט, ז.א. ציון התחלה של כל שער ופרק וכו' ולדעתי באם הכוונה ככתוב בהקדמה שיהי' שייך לחוג רחב, מוכרח ג"כ תוכן ענינים עכ"פ כללי ומה טוב פרטי, וכל המפרט בכגון דא ה"ז משובח.

מובן שע"פ ציווי חז"ל אין צועקין על העבר, לא הייתי כותב כל הנ"ל באם לא ראיתי דרך לתקון הגרעון בחלקו (חשוב) עכ"פ והוא ע"י הדפסה עלון של איזה עמודים ותוכנו אזנים הנ"ל ולצרפו לכל ספר הנשלח, וק"ל.

מצו"פ העתק קטע שיחה מיום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר שתקותי שיענין אותו.

בכבוד ובברכה.

ז'תקעא

הרב שאר ישוב הכהן שי': אגרת נוספות אליו - לעיל ז'תקמה.

קטע שיחה: ראה לעיל אגרת ז'תקסז.