ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקעג

ב"ה, כ' שבט, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה אשר שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מר"ה לאילנות.

בעת רצון יזכירו את האברך...שי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, מתאים לתוכן כתבו, ויהי רצון שיבשר טוב בזה.

בשאלתו בשם מנדב - הרוצה לכתוב בצוואה שלו, שלאחרי מאה ועשרים שנה יותן רכושו למוסד באה"ק ת"ו, שיבנה שם בנין למקום תורה על שמו ודבני משפחתו, ושואל לשם המוסד בפרטיות ובאנגלית.

והנה בכלל, כיון שזמן מסירת הרכוש אינו ברור - ויהי רצון שיאריכו הנ"ל ימים ושנים טובות - מסובך לקרות בשם מוסד וככתבו "בפרטיות", עוד נקודה בדבר, שתתעורר שאלה ע"ד אופן העברת הרכוש לשם, באם יורשם שם מוסד הנמצא באה"ק ת"ו, ופשוט ונוח הרבה יותר, באם ירשמו הרכוש על שם מוסד הנמצא בחו"ל ויש לו מחלקות ושטח עבודה ופעילה באה"ק ת"ו (ובהוספה בצוואה שהרכוש ניתן במיוחד לבנות בו מקום תורה באה"ק ת"ו). ובאם תתקבל סברא האמורה ורוצה לעשות זה, הנה יורשם זה על שם המרכז לעניני חינוך וכיו"ב ובהוספת תנאים האמורים.

כן עוד דרך בזה, שירשום זה על שם סניף המרכז אשר באויסטראלי באם יש לו מעמד רשמי שם. ויהי' הסניף בתור ב"כ של המרכז דכאן, עד"ז אפשר שיעשה הדבר גם [ב]אמצעות הישיבה או בית רבקה, אלא שאז האפשריות מצומצמת יותר כיון שבטח ישיבה אין ברשותה לבנות בי"ס לנערות וכן בית רבקה בהנוגע לנערים, משא"כ מרכז שיש בתכניתו שני הענינים גם יחד.

באם לאיזה סיבה שתהי' רוצה דוקא להכתיב בצוואה שם מוסד בארה"ק ת"ו, אפשר להכתיב ועד הרוחני דכפר חב"ד בראשיתו של הרב דכפר חב"ד.

[הוספתי התיבה רוחני, בכדי שלא תהי' אפשריות לקחת הרכוש לפרעון חובות הכפר באם שיהיו אז], או הנהלת בית רבקה אשר בכפר חב"ד.

בכבוד וברכה.

מ. שניאורסאהן

נ.ב.

בהנוגע לנסיעת כת"ר שי', כבר מלתי אמורה שאין דעתי נוחה כלל - לעבור קו התאריך באמצע ימי הספירה, כי אף שמצד הדין דעתי ברורה, שבהנוגע לחג השבועות תלוי אך ורק במספר הימים, ומספר זה מסור לכל אחד ואחד - ובמילא העובר את קו התאריך אין לו להתחשב כלל בזמן חגיגת חג השבועות דבנ"י למקום שם בא, כ"א לחוג אותו ביום החמישים למספרו הוא [שאז הוא משונה ביום אחד מחגיגת היהודים דרי המקום - כמובן באם לא יעבור קו התאריך בכיוון הפכי באמצע ימי הספירה] וכנ"ל דעתי ברורה בהאמור - אבל בכ"ז תמיהא מילתא ביותר [ובפרט שלדעתי החילוק הוא - מן התורה] שלכן יש להשתמט מלהכנס בהנ"ל ככל האפשרי.

ז'תקעג

מו"ה אשר: אברמסון, סידני. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תקמג, ובהנסמן בהערות שם.

כבר מלתי אמורה: לעיל שם, ובהנסמן בהערות שם.