ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקעה

ב"ה, כ"ב שבט, תשכ"א

ברוקלין.

לכבוד מר מנחם שי' בענין

שלום וברכה!

אתחיל בטוב רחש לבי טוב להידיעה שענין העירוב במושב בר גיורא הולך ומסתדר.

והרי אין לך ענין גדול משמירת שבת דרבים, שנוסף על מאמר חכמינו ז"ל שקולה שבת כנגד כל המצות, הנה בפרט בימינו בזמן הגלות כפול ומכופל ערך מיוחד להבטחת חכמינו ז"ל ישראל שומרים שבת אחת כהלכתה מיד הם נגאלים. וכיון שזיכתני ההשגחה העליונה לקחת חלק בענין הנ"ל רצוני להשתתף גם במאודי וארשה לעצמי לצרף בזה המחאתי הפרטית בתור השתתפות סמלית בהוצאות סידור הערוב, וכיון שאיני יודע למי לשלוח את זה, ת"ח בעד טרחו למסור למקום המתאים.

מתודה לתודה, ת"ח גם כן בעד שני ספריו שנתקבלו לספריתי, ונתעכב האישור עד עתה כיון שקויתי שניפגש עוה"פ בביקורו השני. ובכל אופן יישר כחו וחילו.

בטח יודע ממנהגנו להתועד בקשר עם יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיאנו אשר בהזדמנות זו נשמעים דברי התעוררות לאור פעולות בעל ההילולא זי"ע. ומדברי הפתיחה שנאמרו בהתועדות דשנה זו ליום ההילולא דיו"ד שבט, הודפס קטע המצורף בזה. תקותי שימצא בהם ענין. ואודה ולא אבוש שיש לי עוד כוונה במשלוח קטע זה לכ' בתור המשך שיחתנו בעת התראותנו על החשיבות הכי מיוחדה בתקופתנו שיש בפעילות בין הנוער והצעירים. והנני מדגיש תקופתנו ביחוד, לא רק משום גודל ההכרח בזה אלא גם משום גודל הכושר ואפשריות לפעול בשעה אחת בדורנו זה מה שהי' דורש מאמצים גדולים של כמה וכמה שנים בדור שלפני זה. אמנם פעילות זו דורשת מרץ והתמסרות, מבלי התחשב עם חשבונות אחרים וחישובי השכל הקר. והרי שתי סגולות אלו מתכונת הנוער והצעירים הן. ועוד זאת, כשמכוונים את הנוער בדרך הישרה להשגת מטרה ישרה, הרי גם המפעילים נישאים ונסחפים על ידי המרץ והזרם של הנוער והצעירים ועד לשיא כזה שמפני היותם בגיל העמידה או לאחרי זה לא היו יכולים להגיע אליו בפעולות עצמם.

ונפלא הדבר איך שחכמינו ז"ל הביעו זה בפתגם קצר, בספרם אודות יציאת מצרים, הגאולה מן הגלות הראשון על ידי משה רבינו וזקני ישראל, שכשהוכרחו לנס הראשון בתקופת הגאולה, היינו הנס דקריעת ים-סוף, הרי הילדים והנוער שגדלו במצרים הם הכירוהו תחילה טרם שפעל באבותיהם ובזקני ישראל, וכמו שכתוב זה א-לי ואנוהו אלקי אבי וארוממנהו.

בכבוד ובברכה.

ז'תקעה

מר.. בעגין: אגרת נוספת אליו לקמן ז'תשכד.

קטע המצורף: ראה גם לעיל אגרת ז'תקסז.