ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקעו

ב"ה, כ"ד שבט, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ' שבט.

ויהי רצון שיבשר בשורות טובות בהענינים אודותם כותב, ומתאים לתחלת ויסוד פרשיות אלו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, וביארו חז"ל, בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם בתוך כל אחד ואחד.

שבודאי ע"פ הכלל, אין מקרא יוצא מידי פשוטו, קשור זה גם עם ועשו לי מקדש, שגם במקדש שוכן אלא שהעיקר הוא בתוכם, ועשיית המקדש ושכינה במקדש עי"ז הענין דושכנתי בתוכם.

וכמובן ג"כ מהמשך מאמר ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, באתי לגני לגנוני, יעו"ש.

ויהי רצון שיהי' בכל הענינים, הן בהפעולות בעולם (ועשו לי מקדש) והן בהפעולות בעצמו (ושכנתי בתוכם) בבריאות ובעשירות, שהרי הורונו חז"ל, דמקדש מקום עשירות הוא (עיין תמיד כט, א ברש"י ד"ה אבל) דכל מעשיהם בעושר ובשררה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ז'תקעו

טופס דומה נשלח לכמה.