ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקעז

ב"ה, מעלי שבתא דפרשת אם כסף תלוה, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ. י.

הנהלת חברת גמילות חסדים שומרי שבת,

בעיר ברוקלין

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם מיום השלישי שהוכפל בו כי טוב, ר"פ דו"ח מפעולות הק' במשך השנה, וכן ההודעה ע"ד האסיפה השנתית במוצש"ק מברכין חדש אדר הבע"ל.

ויהי רצון שתצליח האסיפה להוסיף בפעולותיהם ולהוסיף מתוך מנוחה שמחה וטוב ללב,

והרי גמילות חסדים היא בין לעשירים וכו'.

ובפרט ע"פ המובן מפרק אחד עשר דהמשך-מאמר ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל,

אשר בדרא דעקבתא דמשיחא מבזבזין "כל סגולות האוצרות דהון יקר הנאסף והנקבץ במשך כמה שנים מדור אחר דור וכו' ומוסרים אותם ע"י פקידים - בשביל החיל וכו'"

אשר כמבואר בכ"מ, מהרוחניות משתלשל בגשמיות, הנה בהנ"ל - אוצרות האמורים ישתלשלו ג"כ באוצרות כפשוטם, בעגלא דידן בביאת משיח צדקנו (ע"י ניצול האוצרות הרוחניים, כמבואר בהמשך),

אשר אז תקוים בשלימותה האזהרה וההבטחה אפס כי לא יהי' בך אביון, שהרי ישראל עושים רצונו של מקום (ראה רש"י (והוא מספרי) ראה טו, ד. סנהדרין סד, ב.

רעיא מהימנא זח"ג קכה, א. עבודת הקודש ח"ב פל"ח).

בברכת הצלחה.

מ. שניאורסאהן

נ. ב.

מוסגר בזה - המחאתי - השתתפותי בעבודתם הק'.

ז'תקעז

נדפסה בלקו"ש ח"ו ע' 355.