ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקעח

ב"ה, כ"ז שבט, תשכ"א

ברוקלין.

האברך הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת

שמים

מו"ה יצחק שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ב שבט, בו כותב מה ששמע ומסתמכים בפסוקים ורמזים כו'.

הנה בכלל - אין להכנס בחשבונות האמורים שענין בזה רק לאלו שיש בידם איזה מסורה וכיו"ב. משא"כ בלאו הכי - הרי כל אחד ואחד מאמין בביאת משיח וכו' ואחכה לו בכל יום שיבוא. אלא שביחד עם זה - על כל אחד לעשות כל התלוי בו למהר ולהחיש ביאת משיח צדקנו. ובפרט - הוא ע"י הפצת המעינות חוצה, כידוע אגרת הקודש של הבעש"ט מענת מלכא משיחא - לכשיפוצו מעינותיך חוצה קאתי.

בעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, מתאים לתוכן כתבו.

ולפלא שאינו מזכיר ע"ד יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל בעשירי בשבט, אף שתקותי חזקה שהתועדו וגם תהי' תוצאות כמפורש במכתב בעל ההילולא ליום ההילולא של כ"ק אביו אדמו"ר מהורש"ב נ"ע.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ז'תקעח

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 369.

מו"ה יצחק שי': ידגר. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"ח ו'תרצא.

במכתב בעל ההילולא: ראה גם לעיל אגרת ז'תקנח.