ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקפ

ב"ה, כ"ח שבט, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה דוד

שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ו שבט והקודמיו.

לכתבו אודות שינוי זמן החופש - הנה ברוב הפעמים בכגון דא, אף כשמצליחים בהשתדלות, הוא רק להמעיט, ז. א. לא שבחופש הרגיל עד עתה לומדים ולוקחים חופש בזמן אחר, כ"א שלא לומדים לא אז ולא אז. בכל זה כיון שהדבר בספק ואפשר שהתנאים באה"ק ת"ו בכלל שונים הם, הנה הנעשה עד עתה ומכריח להמשך ימשיכו בזה, אבל השתדלות חדשה צריך עיון בהתוצאות מזה אם כדאיות הן, ומובן שבד"א באם שינוי החופש יהי' רק באיזה מהבתי ספר, אבל באם יש מקום לומר שישנו בכל הבתי ספר עכ"פ בכל בתי ספר ממ"ד, אז בטל חשש האמור...

ואצפה לבשו"ט בענינים הכללים ובעניניו הפרטים ובעמדנו בסמיכות לחדש אדר, אשר הנקודה התיכונה בו ימי הפורים אשר ונהפוך הוא, שכל המונעים מסתירים ומעלימים נהפכים למסייעים, הנה יבשר טוב בהאמור ובכלל - בריבוי.

הפ"נ נתקבלו.

בברכה לבשו"ט.

ז'תקפ

מו"ה דוד שי': חנזין. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ד'תשסב, ובהנסמן בהערות שם.

שינוי זמן החופש: בבתי ספר רשת אהלי יוסף יצחק.