ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקפא

ב"ה, כ"ט שבט, תשכ"א

ברוקלין.

במענה למכתבו מכ"ח שבט.

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ויהי רצון שכשם שהביא הבקשה כן יבשר טוב בזה.

מוכרחני להביע תמיהתי ופליאתי על שעד עתה לא נשמע ע"ד להו"ל בפועל מאמריו ע"ד הבעש"ט ז"ל, אף שמלפני כמה שבועות נדבר עד"ז בהנוגע לפועל, והרי שהמעשה הוא העיקר - רואים לא רק נדפס במשנה, כי אם גם במעשה רב, נוסף על שכגון הנ"ל - הוא גם סברא פשוטה. ופשוט שאין כוונתי להטפת מוסר, כי אם זירוז עכ"פ בהנוגע להבא, שהרי יכול להיות הבפועל אחר מחרתים, ויהי רצון שתקדים הכתיבה דלעיל - שיהי' עכ"פ למחר, אבל לא למחר לאחר זמן.

והרי נכנסים אנו בחדש אדר, שבו בריא מזלא דבני ישראל ועניניהם.

המחכה לבשו"ט בכל האמור.

ז'תקפא

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 334.