ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקפג

ב"ה, כ"ט שבט, תשכ"א

ברוקלין.

מארגני קופת רבנו בארצנו הקדושה תבנה

ותכונן

במהרה בימינו על ידי משיח צדקנו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבם מכ"ב שבט, עם הצורף אליו, בו כותבים אודות ההתעוררות לחזק הענין דקופת רבנו וכו'.

והתקוה חזקה שיביאו ההתעוררות בפועל ובמעשה, שהרי המעשה הוא העיקר, והרי גם הזמן מסוגל להאמור, הכנסנו לחדש אדר, אשר נקודה התיכונה - הם ימי הפורים, ואחת המצות העיקריות בם, מתנות לאביונים, ונוסף בה על שאר מצות פורים ובכלל, אשר אין מדקדקים וכל הפושט ידו ליטול נותנים לו.

והרי דוקא דורנו דור גלות חשך כפול ומכופל עקבתא דמשיחא דחוצפא יסגי וכו', וכמבואר בארוכה בחז"ל, ובכל זה מבקשים אנו ודורשים ברכות השי"ת ודוקא שיתן בעין יפה ובספ"י, הנה הדרך שכל הפושט ידו יתנו לו - לעשות מעין זה, וכנ"ל הדין במעות פורים.

ואף שמובן ופשיטא שאין דוגמא כלל וכלל ועד אין קץ הנתינה דלמטה למה שדורשים מלמעלה, ופחיתות הדרגא של המטה בערך הלמעלה - לגבי פחיתות הדרגא דבן אדם הפושט ידו ר"ל ליטול, מבן אדם חבירו, הרי זהו הענין דחוצפא יסגי בקו הטוב.

וכמבואר בכ"מ, אשר כל הענינים בלתי רצויים ביכולת האדם להפכם שיהיו בקו הטוב דוקא (עיין לקו"ת פ' בחקותי ד"ה אלה החוקים). והובטחנו על כגון דא - חוצפה כלפי שמיא מהני.

בברכה לבשו"ט בכל האמור מתוך קיום המצוה מרבין בשמחה, שמחה אמיתית וגם פנימית.

מ. שניאורסאהן

ז'תקפג

נדפסה בלקו"ש חט"ז ע' 634.