ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקפד

[שבט תשכ"א]

... המקור למש"כ בתו"א בשלח (סא, ד): אמרז"ל הרוצה לקבל עליו עומש"ש יפנה ויטול ידיו ויניח ציצית ותפלין - כן הוא בפע"ח ובסי' האריז"ל בתחלתו. ואולי מיוסד על זח"ג קכ, ב. - ולהעיר אשר אדה"ז בשולחנו (ס"ב ס"ח. מהדו"ק) הביא ל' הש"ס (ברכות טו, א) בהשמטת ציצית. - ואולי יש לקשר ב' דעות הנ"ל עם ענין דציצית בלילה ושינה בט"ק. וראה פס"ד להצ"צ לאו"ח סי' ח. ב"ח ופרישה או"ח סוס"ב.

ז'תקפד

האגרת היא אל הג"ר אפרים אליעזר יאלעס, ונכתבה על גליון מכתבו מי"ב שבט תשכ"א.

אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תנה, ובהנסמן בהערות שם.

המקור למש"כ: כי בש"ס ברכותיד, ב ליתא תיבת ציצית.