ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקפה

ב"ה, ראש חדש אדר ה'תשכ"א

ברוקלין, נ. י.

כבוד המשתתפים בשיעור גפ"ת

הנלמד בבית הכנסת עדת יעקב בברוקלין

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם נודעתי ע"י הרה"ח אי"א נו"נ רב פעלים בעל מרץ וכו' מו"ה משה פנחס שי' הכהן, אשר ימים אלו מסיימים בלימודם ברבים - מסכת מגילה.

ובודאי כמנהג ישראל אשר תורה היא, תיכף יתחילו לימוד מסכת אחרת, וכנוסח הנקבע מקדמונים, יהי רצון מלפניך ה"א כשם שעזרתני לסיים כו' כן תעזרני להתחיל כו'.

אשר גם בזה יש לפרש ע"ד המבואר בדא"ח, אשר לשון ציווי התורה פירושו גם הבטחה לעתיד, וכמו "שיהיו קורין כאו"א בזמנו" דפירושו ציווי וגם הבטחה (שהרי לא ידח ממנו נדח), ועד"ז בהאמור, בקשה מלפניך (אשר עי"ז באה) גם הבטחה מלפניך, כשם שעזרתני כן תעזרני בודאי.

ויהא כל הנ"ל כסיום יהי רצון האמור וחותמו, ה' יברך את עמו בשלום, כלי המחזיק ברכתו של הקב"ה בכל המצטרך לאדם ולביתו.

ויהי רצון אשר יקוימו גם התחלת וסוף מסכת זו שמסיימים, מסכת מגלה: מגלה נקראת בי"א כו' בט"ו, וידוע שרומז בזה לשם הוי' - שסיומו יא (ו' ה') והתחלתו טו (י' ה'), וסכום הכולל של כל ימי קריאת המגלה, י"א עד ט"ו, הוא ס"ה כמספר שם אדנ"י, שם הוי' כמו שהוא נקרא כשנתעלם, ז. א. כשאלקות מסתתר בלבושי עולם, ומודגש זה ביותר במגלה - שלא נזכר בה השם כי אם רמוז בר"ת וסופי תיבות. ולכן נצטוינו שתהי' המגלה נקראת ופרסומי ניסא. וכמו כן הוא בכלל ע"י לימוד התורה, המברר עניני העולם ופוסק זה מותר וטהור וכשר להעשות בו רצון ה' ומצותו וזה לא הותר למלאכת שמים,

וע"י פעולה זו דנפש האדם בעולם - מגלים ג"כ תוכנם האמתי של כל ימי השנה ותכליתם, כי כל יומא ויומא צ"ל עביד עבידתי', ובפרט - הוא ע"י לימוד המיוחד שתקן משה לישראל שיהיו שואלים ודורשים בענינו של יום, ובאופן כפירוש רש"י שם - לקבל ולקיים עליהם ועל בניהם בזה ובבא.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.

ז'תקפה

נדפסה בלקו"ש ח"ד ע' 1289 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

המבואר בדא"ח: עיין תניא ספכ"ז. תורה אור פו, ג.

שיהיו קורין: מגילה בסופה.

וידוע שרומז: של"ה פ' תצוה. ראה ג"כ סד"ה מגלה נקראת, תרכ"ט.

נקרא כשנתעלם: פסחים נ, סע"א.

נקראת ופרסומי נסיא: להעיר מצפנת פענח (להגאון הרגצובי) על הרמב"ם הל' מגלה פ"א ה"ג.

כל יומא: זח"ג צד, ב. וראה זח"א רסד, ב.

בענינו של יום: נס הנעשה בו ביום... הלכות הצריכות לבו ביום (שו"ע רבנו הזקן סתכ"ט ס"ד).