ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקפו

ב"ה, א' אדר, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה מנחם

זאב שי' הלוי

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"א שבט...

אקוה שימצא אותיות מתאימות איך להסביר הצווי של חז"ל משנכנס אדר מרבים בשמחה, שצווי התורה הרי זה נותן גם כח שיוכלו לקיים הציווי במדה המלאה - עניני שמחה ורגש הלב, ושיש ממה להיות בשמחה ועד שיהי' ג"כ ברגש הלב.

לכתבו אודות התלמידים שהיו כאן ובקשר עם התוועדות דיו"ד שבט, והשאלה איך לפעול נח"ר ותענוג.

מוכרחני לאמר שלא שיערתי שעל זה צריך לשאול במדינה אחרת מעבר לגבול, בה בשעה שזהו - תוכן התומ"צ. ובפרט ע"פ המבואר ומואר בתורת דא"ח החסידות, והנקודה אשר אין טוב אלא תורה, ובביאור יותר שטוב האמיתי הוא טוב לשמים וטוב לבריות וטוב העושה פירות, שצ"ל ג' הענינים, ובהוספת ביאור ע"פ בי' המאמר פנימיות אבא פנימיות עתיק, אשר פנימיות התענוג הוא בעצמו נעשה פנימיות החכמה, שזהו בפנימיות התורה, הבנה והשגה ועד לשכל דנה"ב, ביחוד עם היותם רזי דרזין דאורייתא, וע"פ המבואר שהתענוג הוא הפיך ואתהפכא דהצער - הנה דוקא בדרא דעקבתא דמשיחא, ודוקא בעניני מעשה בפועל וקב"ע שייך תענוג האמיתי עד שיבוא הזמן המאושר דתענוג הפשוט שאינו מורכב בשום ענין, שבת ומנוחה לחי העולמים.

ובנוגע לתלמידי תו"ת ביחוד, הרי בזה לכל לראש - שמירת סדרי הישיבה בדיוק, ובהוספה ע"ז בזמנים העומדים לרשותם, וכמובן וגם פשוט אשר וגם צריך להעשות זה מבלי לנגוע בבריאות הגוף, אשר היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא. גם די זמן פנוי לאח"ז להתעסק בהפצת המעיינות חוצה, לא רק בהחוצה דעצמו, אלא גם בהחוצה כפשוטו, ויהי רצון שיסביר וישפיע כל הנ"ל לכל אלו ששאלוהו בהאמור ולכל אלו שישאלוהו בעתיד ואפילו לאלו שצריכים היו לשאול אלא ש"הנחות - בע"ב" מעכבתם מלשאול.

בברכה לבשו"ט בענינים הפרטים והכללים גם יחד, וכנ"ל באופן דמרבים בשמחה.

ז'תקפו

מו"ה מנחם זאב שי': גרינגלס. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ח ו'תקעב, ובהנסמן בהערות שם.

מכתבו מכ"א שבט: ותוכנו - ידוע שבהתוועדות יו"ד שבט הי' כ"ק אדמו"ר שליט"א במרירות מאד. אחרי התוועדות נגשו אליו (להרז"ו) כמה בחורי ישיבת תו"ת במונטריאל ושאלוהו מה אפשר לעשות לשפר את המצב.