ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקפז

ב"ה, ג' אדר, תשכ"א

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

ובעל מרץ כו'

מו"ה שמואל שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ט שבט.

בעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו.

ת"ח ת"ח על כתבו ר"פ עכ"פ מתוצאות הביקורים וכו'. ומובן שאין כדאית כלל הכניסה בוויכוחים. כי לבד שחבל על הזמן שהרי זמן ביקורם מצומצם הוא למה שיש להודיע ולאמר בהכרח*, הנה רואים במוחש שברוב פעמים לא ימלט שהויכוח יעורר מדת הנצחנות המעבירה, את האדם אפילו ע"ד עצמו ואפילו ע"ד קונו ח"ו. והרי אין כוונת ביקורם ויכוח וכיו"ב, כ"א לספר ולבאר באר היטב את השקפתם בדרכי נועם ובודאי בדרכי שלום. כמובן שיש קישוי בכהנ"ל בכדי להנצל שלא יהי' רושם אצל השואלים שמשתמטים מוויכוח מפני חולשת העמדה וההשקפה ושאין מה להשיב וכו'.

אבל לאחרי שיש להם כבר נסיון בביקורם במקומות שונים ומשונים, בטח יש למצוא סגנון שלא יניח מקום כלל להנ"ל. ובאם אפילו מוכרח הוויכוח הרי צריך ואפשר לצמצמו ועד למינימום.

ויהי רצון שבהמצאנו בחודש אדר אשר עמי הארץ מתיהדים, עאכו"כ העלמות דעמי הארץ שאצל יהודים עצמם, שנפרצים כל הגדרים ממילא אמת מארץ תצמח, תפרץ ותשגשג.

בברכה לבשו"ט בכל האמור מתוך שמחה וטוב לבב, וכיון שנצטווינו להרבות בשמחה הרי ציווי התורה הרי זה גם נתינת כח.

ז'תקפז

מו"ה שמואל שי': חפר. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ט ז'רסא, ובהנסמן בהערות שם.

לקמן ז'תרט*. ז'תרלב*.

בוויכוחים: ראה גם לקמן אגרת ז'תרלב*.