ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקפט

ב"ה, ד' אדר, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק נתקבל מכתבו מכ"ז שבט, ובהנוגע לשאלותיו:

א) בהנוגע להשתתף בארגוני תנועה מסוימת אשר בשעתה אסרה הרבנות לשתף פעולה עמהם, איך להתיחס להאמור.

הנה בכלל - כיון שרב מרא דאתרא פוסק בכח הסמיכות, ז. א. דעת תורה, מובן שהבא למקום האמור, צריך לשמור פסק האמור (מלבד באם ישנן כמה קהלות ולכל אחת רב במיוחד ואין בית דין שמקשרם ומאחדם). אלא שכמובן שברשותו, ואולי גם מחובתו - לדבר עם הרבנים בשאלה הנ"ל, ולברר אצלם אם פס"ד האמור הוא גם בנוגע לבקשה מסוג זה שהופנית אליו או שזהו שונה.

ב) לשאלתו האם ירשום עצמו לבחינה ביוניברסיטה.

כנראה ממכתבו אין השאלה האם ילמוד באוניברסיטה, כי נעשה זה בלא"ה, כי אם בהנוגע לבחינות - בכל אופן בכגון דא יש לבחון (לשער) תגובת הצבור על האמור, אם יתפרש זה כנתינת הכשר לענין בלתי רצוי, ובזה הרי יש לבחון המצב על אתר דוקא.

הדגשתי האמורה לעיל שאינו שואל בהנוגע ללימוד עצמו - מובנת ע"פ היחס המפורסם בהנוגע ללימודי חול, וק"ל.

ג) בהנוגע להצעה לחתוך את כל בשר החניכיים כו', ר"ל.

בכלל הצעה מוזרה היא, ובפרט שהחיתוך הוא על מנת שיקום בשר חדש וכו', ז. א.

ענין שאי אפשר להיות בטוח (במאה אחוז?) שכן יהי' במילואו. בכל זה כיון שכותב שקבל הצעת מומחה, יש לפנות למומחה אחר ולדעת דעתו בזה, ובמקום ספק ובכלל - הרי שב ואל תעשה עדיף.

ינעם לי להתבשר טוב מהכינוס אודותו כותב ובפרטיות, וכבר הודיעו לנו חז"ל מהו טוב האמיתי, טוב לשמים טוב לבריות וטוב העושה פירות, והרי דברים היוצאים מן הלב והובטחנו שנכנסים ללב השומע.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

מ. שניאורסאהן

נ. ב.

בטח השתתף בהתועדות דיום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא

ישראל - עשירי בשבט - ולקח מההתעוררות על כל השנה כולה, שזהו מטרת התועדות חסידותית.